Kasutustingimused

Acclouding OÜ 01.07.2018

1. Üldsätted

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Acclouding OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) pakutava veebipõhise tarkvara Acclouding (edaspidi Teenus) kasutamist ning poolte vastastikuseid õigusi ja kohustusi Teenuse kasutamisel.

Kasutustingimused on kättesaadavad veebilehel https://acclouding.ee/kasutustingimused

Teenust ja selle vahendusel pakutavaid teenuseid võib kasutada vaid tingimusel, et Klient on nõustunud Kasutustingimustega.

Kasutustingimused moodustavad siduva kokkuleppe (edaspidi Leping) Teenusepakkuja ja Kliendi vahel. Nõustudes Kasutustingimustega kinnitab Klient, et on neid lugenud, saanud neist aru ja nõustub, et need on Kliendi suhtes siduvad. Kui Kliendi ning Teenusepakkuja vahel on sõlmitud erikokkulepe, kohaldatakse nende vahelise suhte reguleerimisel Kasutustingimusi olukorras, mida erikokkulepe ei reguleeri.

2. Mõisted

2.1 Erikokkulepe kokkulepe Teenusepakkuja ja Kliendi vahel, millega täpsustatakse, muudetakse või täiendatakse Kasutustingimusi.

2.2 Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga lepingu teenuste kasutamiseks.

2.3 Ettevõte on Kliendi poolt lisatud Ettevõtte profiil

2.4 Kasutaja on peakasutaja volitatud füüsiline isik, kes teeb tarkvara abil toiminguid ja/ või edastab

2.5 Ettevõtte Kasutaja on Ettevõtte sisene kasutaja, kellel on ligipääs vaid sellele Ettevõttele

2.6 Hinnakiri on teenusepakkuja kehtestatud nimekiri teenuste hindadega

2.7 Leping on käesolev tekst “Kasutustingimused”.

2.8 Peakasutaja on eritüübiline kasutaja, kellel on õigus lisada Kliendi kontole Kasutajaid ja Ettevõtteid

2.9 Pool(ed) Ainsuses sõltuvalt kontekstist kas Teenusepakkuja või Klient, mitmuses mõlemad.

2.10 Privaatsuspoliitika Eeskiri, mis selgitab, kuidas Haldaja töötleb Klientide, nende esindajate, Kasutajate ja potentsiaalsete klientide isikuandmeid.

2.11 Sisu Kasutajate poolt lisatud andmed, teosed ja muud materjalid (video, foto, pilt, skeem, tekst jms).

2.12 Teenusepakkuja on Acclouding OÜ (registrikood 14188071), aadress: Pärnu mnt 22, 10141, Tallinn, Harju maakond, e-post: info@acclouding.ee

2.13 Teenus on Acclouding OÜ loodud veebipõhine tarkvara Acclouding sealhulgas rakendused, riistvara, andmebaasid, liidesed, seotud meedia, dokumentatsioon, värskendused, versiooniuuendused ja muud nendega seotud komponendid või materjalid.

2.14 Veebileht on domeeni acclouding.ee ning selle alamdomeenide ning nendel asuva sisu kogum

3. Teenus

3.1 Acclouding OÜ tarkvaralahendus on suunatud ettevõtete raamatupidamise ja juhtimisarvestuse  haldamiseks.

3.2 Teenuse kasutamiseks loob Klient konto Teenusepakkuja kodulehel.

3.3 Teenusepakkuja annab veebipõhise ligipääsu tarkvara kasutamiseks oma Klientidele ja selle volitatud Kasutajatele. Nimetatud õigus on Kliendipõhine ega ole edasiantav ega muudetav ilma teenusepakkuja nõusolekuta.

3.4 Klient ja Kasutajad peavad ise veenduma, et teenus sobiks nende vajadustega ja neile kehtivatest seadustest tulenevate nõuetega.

3.5 Teenust võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks funktsionaalsus on loodud ning Klientidele ja Kasutajatele kättesaadavaks tehtud. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Kasutustingimuste, tugikeskkonnas kättesaadavate nõuannete ja juhiste ning hea tava ja õigusaktidega

3.6 Teenusepakkuja pakub Teenust „nii nagu on“ põhimõttel, see tähendab, et Teenusepakkuja ei võta endale kohustust Teenuse muutmiseks või edasiarendamiseks.

4. Kasutaja sisu

4.1 Kliendil on võimalik oma kontol säilitada ja hallata oma Sisu. Klient tagab, et kogu kontole lisatav Sisu on kooskõlas Kasutustingimuste ja õigusaktidega ning et tal on vajadusel olemas vajalikud load ja nõusolekud Sisu kontole lisamiseks. Kasutajal on keelatud lisada kontole Sisu, mis sisaldab viiruseid vms, mis kahjustavad või häirivad konto toimimist.

4.2 Klient on teadlik ja nõustub, et Sisu hoitakse Teenusepakkuja või tema partneri serveris ning Klient annab Teenusepakkujale kõik selleks vajalikud õigused.

4.3 Teenusepakkujal ei ole ligipääsu Kliendi Sisule ilma Kliendi taotluseta. Kasutajatel on ligipääs ainult Sisule, mille Klient on neile Teenuse kaudu kättesaadavaks teinud.

4.4 Klient on teadlik ning nõustub, et Teenusepakkujal on õigus genereerida anonümiseeritud andmeid, st Kliendi poolt loodud andmeid, mis on deidentifitseeritud selliselt, et neid ei ole võimalik siduda konkreetse Kliendiga ning millelt on eemaldatud kõik identifitseerivad tunnused (sh seadme tunnused, IP-aadressid ja küpsiste ID). Teenusepakkuja kasutab anonümiseeritud andmeid Teenuse edasiarendamiseks ja täiustamiseks.

5. Tasumine

5.1 Teenusepakkujal  on õigus kehtestada Teenuse kasutamiseks tasusid, avaldades Veebilehel Hinnakirja. Klient peab Teenuse kasutamiseks valima endale sobiva tasulise paketi. Kõik tasud on esitatud ilma maksudeta, mille tasumist Teenusepakkujal on õigus Kliendilt nõuda, kui see on asjakohane.

5.2 Klient kohustub tasuma Teenusepakkujale Teenuse kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale ja Kliendi poolt valitud Ettevõtete ning Kasutajate arvule. Ettevõtte kasutajate lisamine on tasuta.

5.3 Teenusepakkuja esitab Kliendile arve Teenuse kasutamise eest järgneva kuu esimesel tööpäeval. Arve kuulub tasumisele 10 päeva jooksul alates arve esitamisest.

5.4 Klient saab ise muuta Ettevõtete ning Kasutajate arvu. Kui Klient lisab oma kontole rohkem Ettevõtteid ja / või Kasutajaid, kui tema valitud paketis ette nähtud, esitab Teenusepakkuja vastavalt Hinnakirjale selle võrra suurema arve.

5.5 Teenusepakkujal on õigus muuta Teenuse tasusid. Tasu muutmisest teavitab Teenuspakkuja Klienti 30 päeva ette. Kui Klient ei nõustu tasu muutmisega, on Kliendil õigus 14 päeva jooksul alates teavituse kättesaamisest Leping lõpetada.

5.6 Kui Klient on tasu maksmisega viivituses vähemalt 2 nädalat, on Teenusepakkujal õigus piirata Kliendi juurdepääsu Teenusele.

6. Tugi-, hooldus- ja arendusteenused

6.1 Klienditoega suhtlemiseks saab Klient võtta Teenusepakkujaga ühendust e-maili help@acclouding.ee teel.

6.2 Teenusepakkuja jätab endale õiguse Teenuse muutmiseks, optimeerimiseks, edasiarendamiseks.

6.3 Teenusepakkujal on õigus ajutiselt piirata ligipääsu Teenusele, kui see on vajalik Teenuse muutmise, hooldamise või uuendamise eesmärgil. Selleks, et võimalikult vähe häirida Teenuse kasutamist, teostatakse hooldus- ja / või arendustöid võimalusel tööpäeviti vahemikus 18.00-6.00 või nädalavahetustel.

6.4 Kui Teenuse kasutamisel esineb vigu või muid häireid, mille tulemusel on Teenuse kasutamine oluliselt piiratud või takistatud, teeb Teenusepakkuja kõik mõistlikult võimaliku, et häired esimesel võimalusel kõrvaldada, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul alates häirest teadasaamisest.

7. Intellektuaalne omand

7.1 Teenus, Veebileht ning nende mis tahes osad ja elemendid (sealhulgas andmebaasid ja tarkvara, ärinimed, kaubamärgid, ärisaladused, domeeninimed jms) on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Teenuseosutajale, tema töötajatele või Teenuseosutaja koostööpartneritele.

7.2 Teenusepakkuja annab Kliendile õiguse kasutada Teenust kooskõlas Kasutustingimustega eesmärgil, milleks Teenus on mõeldud. Kliendil ei ole ega teki mistahes intellektuaalse omandi õigusi Teenusele ega Veebilehele.

7.3 Kliendil ei ole lubatud Teenust, Veebilehte või selle osasid muuta, kopeerida, töödelda, teha väljavõtteid, edastada, lisada muudele andmekogudele või avalikustada, samuti kasutada Teenuse või Veebilehe intellektuaalse omandi õiguseid mistahes muul viisil ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teenust, Veebilehte ning nende osasid ei ole lubatud müüa, rentida, litsentseerida, Kliendi või kolmanda isiku süsteemidega liidestada või kasutada mistahes programmides, mis võivad Teenuse või Veebilehe tööd segada või üle koormata või moonutada nende sisu, ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Teenusepakkuja töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning andmed, mis on vajalikud Teenuse kasutamiseks (edaspidi nimetatud Isikuandmed).

8.2 Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning nõuda Isikuandmete parandamist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kasutaja annab oma nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud mahus Teenuste kvaliteedi ning ligipääsu tagamise eesmärgil, samuti Teenuste laiendamiseks, parandamiseks, isikupärastamiseks ning muul viisil edasiarendamiseks.

8.3 Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on Acclouding OÜ (registrikood 14188071), aadress Pärnu mnt 22, 10141, Tallinn, Harju maakond

8.4 Teenuseosutaja töötleb Isikuandmeid Kasutaja registreerimiseks, Kasutajaga ühenduse võtmiseks, tuvastamaks Kasutaja õigust Teenust kasutada, Veebilehe ja Teenuse parandamiseks ning Kasutajale Teenuse kohta informatsiooni edastamiseks.

8.5 Teenusepakkuja kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

8.6 Teenusepakkuja ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, va Kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

8.7 Teenusepakkuja töötleb Kasutaja Isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetega.

8.8 Teenusepakkuja ei ole kohustatud Kasutajate Isikuandmeid säilitama.

8.9 Kasutajal on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kogutud Isikuandmete kustutamist ja kasutajakonto sulgemist. Kasutaja võib esitada vastavasisulise sooviavalduse e-posti aadressile /…/. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.10 Teenusepakkuja teavitab Kasutajat koheselt mistahes juhust, kus Teenusepakkuja saab teadlikuks Isikuandmete juhuslikust või volituseta avalikustamisest või kasutamisest, juhuslikust või volituseta kaotsiminekust või kahjustumisest või hävitamisest Teenusepakkuja praeguse või senise töötaja, töövõtja või agendi poolt või mistahes muu isiku või kolmanda osapoole poolt. Teenusepakkuja kohustub:

8.10.1 tegema Kasutajaga igakülgset koostööd mistahes Isikuandmete juhusliku või volituseta avalikustamise või kasutamise, juhusliku või volituseta kaotsimineku või kahjustumise või hävitamise korral Teenusepakkuja praeguse või senise töötaja, töövõtja või agendi poolt või mistahes muu isiku või kolmanda osapoole poolt, et piirata volituseta avalikustamist või kasutust ja samuti proovida mistahes Isikuandmeid tagastada ning samuti abistama Kasutaja soovil vastava teate edastamisel; ja lisaks

8.10.2 käesolevate Kasutustingimuste lõpetamisel või lõppemisel mistahes põhjusel või Kasutaja vastaval soovil lõpetab Teenusepakkuja koheselt Isikuandmete töötlemise ning tagastab Kasutajale koheselt kõik vastavad Isikuandmed või hävitab need, vastavalt Kasutaja poolt sel ajal antud juhistele. Käesolevates andmekaitse nõuetes sisalduvad kohustused jäävad kehtima ka hoolimata Kasutustingimuste lõppemisest või lõpetamisest.

9. Küpsised

9.1 Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid võidakse kasutada Kasutaja poolt Teenuse kasutamise ning Kasutaja seadme kohta info kogumiseks Veebilehe kaudu. Selline informatsioon võib sisaldada infot selle kohta, milliselt veebilehelt Kasutaja Veebilehele tuli, infot Kasutaja poolt kasutatava veebilehitseja kohta või infot selle kohta, milliseid Veebilehe osasid Kasutaja on külastanud ning vastavate külastuste aegasid.

9.2 Küpsised võimaldavad Teenusega seotud teabe töötlemist. Saadud teave võimaldab analüüsida Teenuse toimimist analüüsida ning parendada ja seeläbi pakkuda Kasutajale paremat ning isikupärastatud kasutuskogemust. Kogutud teavet võib samuti kasutada ka sihtturunduseks, mis vastaks Kasutaja huvidele Teenuse kasutamisel ja väljaspool seda, kasutades näiteks ka ümbersuunamist.

9.3 Kasutaja võib keelata küpsiste kasutamise muutes oma veebilehitseja seadeid. Samas tuleb Kasutajal arvestada sellisel juhul sellega, et küpsiste blokeerimine või eemaldamine võib mõjuda negatiivselt Teenuse või selle osade või spetsiifiliste funktsioonide kasutamisele või takistada selle kasutamist.

9.4 Teenuse kasutamisel või interaktiivsel suhtlemisel võib Teenusepakkuja kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Teenuse juurdepääsu ja kasutamise kohta. Selline teave võib sisaldada muuhulgas teavet Veebilehe ja Teenuse kasutamise kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid (IP-aadress, ühendusseadmed, operatsioonisüsteem) ja muud analoogset teavet.

10. Lepingu lõppemine

10.1 Kliendil on õigus Leping mistahes põhjusel igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Teenusepakkujale e-posti teel.

10.2 Teenusepakkujal on õigus Leping mistahes põhjusel ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Kliendile e-posti teel ette 30 päeva.

10.3 Teenusepakkujal on õigus Leping ühepoolselt ja ilma etteteatamiseta üles öelda, kui:

10.3.1 Klient on esitanud enda kohta valeandmeid;

10.3.2 Teenusepakkuja saab teada, et Kliendi nimel Teenust kasutanud isikul puudub õigus Kliendi nimel tegutsemiseks;

10.3.3 On välja kuulutatud Kliendi pankrot või saneerimine või Kliendi suhtes on alustatud sundlõpetamine või likvideerimine;

10.3.4 Klient on tahtluse või raske hooletuse tõttu tekitanud Teenusepakkujale kahju;

10.3.5 Klient on muul moel rikkunud Lepingut.

10.4 Lepingu lõppemisel sulgeb Teenusepakkuja Kliendi konto ning kustutab nendel asuva Sisu 60 päeva pärast Lepingu lõppemist. Teenusepakkuja ei kustuta Sisu, mille säilitamine on kohustuslik kohalduva õiguse alusel. Kliendil on õigus nõude Teenusepakkujalt Sisu üleandmist üldtunnustatud formaadis.

11. Teenusepakkuja õiguskaitsevahendid

11.1 Kui Klient rikub Lepingut, Teenuse kasutamise head tava või seadust on Teenusepakkujal õigus:

11.1.1 eemaldada rikkumine või ebaseaduslik Sisu;

11.1.2 nõuda rikkumise lõpetamist ning nõuda, et Kliendi tegevus või Sisu viidaks Lepingu, hea tava või seadusega kooskõlla;

11.1.3 piirata ajutiselt Kliendi juurdepääsu Teenuselevõi selle osadele, sealhulgas sulgeda ajutiselt Kliendi konto;

11.1.4 piirata Kliendi õigusi Teenuse kasutamisel;

11.1.5 lõpetada Leping ilma etteteatamiseta.

11.2 Teenusepakkuja võib taastada Kliendi kontolt kaebuse tõttu eemaldatud Sisu või taastada neile juurdepääsu, kui Teenusepakkujale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse osas Lepingule, heale tavale ning seadusele.

12. Vastutuse piirang

12.1 Teenust pakutakse Kliendile “nii nagu on” põhimõttel, mis tähendab, et Teenusepakkuja ei anna Kliendile mingeid täiendavaid lubadusi ega võta kohustusi Teenuse muutmiseks või edasiarendamiseks. Teenusepakkuja ei anna mingeid kinnitusi või lubadusi seoses Teenuse sobivusega, usaldusväärsusega, kättesaadavusega, õigeaegsusega, turbe või täpsusega. Teenusepakkuja ei vastuta kahju ega muuda tagajärgede eest, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjusel:

12.1.1 Teenus ei toimi või toimib ebatäielikult mõnes veebibrauseris;

12.1.2. arusaamatused või vaidlused Kliendi ja tema poolt lisatud Kasutajate vahel;

12.1.3. Klient on lisanud kontole Sisu, mis ei ole või mille töötlemine ei ole kooskõlas Kasutustingimuste, kehtiva tava või õigusaktidega;

12.1.4. õigusaktides ja nende tõlgendamises toimunud muudatused, nende mõjud Kliendile ning vastavate muudatuste kajastamine Teenuses, kui see ei ole Teenusepakkujale seadusest tulenevalt või Teenusepakkuja suhtes jõustunud kohtulahenditest tulenevalt kohustuslik;

12.1.5. vääramatu jõud ja muud Teenusepakkujast mitteolenevad vead või häired, mis takistavad Teenuse kasutamist;

12.1.6. Kliendi seadmes esinevad vead, kahjustused või Teenuse kasutamiseks sobimatud seadistused;

12.1.7. hooldus- või arendustööde tõttu Teenuse kasutamisel tekkinud viivitused, katkestused või tõrked;

12.1.8. andmete töötlemine kolmandate isikute poolt, kellele Teenusepakkuja on need edastanud Kliendi nõusolekul;

12.1.9. kolmandate isikute süsteemides esinevad tõrked ja puudused, mis mõjutavad Teenuse toimimist ja kättesaadavust;

12.1.10. Kliendi konto parooli kadumine või volitamata isikute kätte sattumine või kolmandate isikute poolt kasutamine.

12.2. Seaduses sätestatud ulatuses ei vastuta kumbki pool saamata jäänud tulu, puhtmajandusliku kahju ega mittevaralise kahju eest, samuti muude kaudsete kahjude eest. Pooled on kokku leppinud, et mistahes vastutuse korral on poole koguvastutus piiratud summaga, mis Klient on tasunud Teenuse kasutamise eest 12-kuulise perioodi jooksul nõudele aluse andnud sündmuse eel.

12.3. Kuigi Teenusepakkuja on võtnud kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada kiire ja usaldusväärne teenus, ei taga Teenusepakkuja, et Teenuse kasutamine on vaba vigadest või katkestustest ning Teenusepakkuja ei vastuta mistahes häirete, mistahes teelolevate materjalide kadumise või kahjustumise või teise arvutisüsteemi allalaetud materjali või teabe kadumise või kahjustumise eest.

12.4. Teenusepakkuja võib käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele. Kasutaja ei või käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid mistahes õiguseid kolmandatele isikutele üle anda või anda Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi edasi allhankijatele ilma Teenusepakkuja vastava nõusolekuta.